Information

Klass 2A – mentorer Laila Ekmark och Maja Burman

laila.ekmark@tibro.se och maja.burman@tibro.se

____________________________________________

Klass 2B – mentorer Ingrid Nordin och Elin Nilsson

ingrid.nordin@tibro.se  och elin.nilsson@tibro.se

_____________________________________________

Klass 2C – mentorer Cecilia Högberg och Jimmie Yngve

cecilia.hoegberg@tibro.se och jimmie.yngve@tibro.se

_______________________________________________

Telefonnummer 2A och 2C: 076-798 31 70

Telefonnummer 2B: 072-239 14 81