Marte Meo

På Ransbergs skola arbetar pedagogerna för att skapa förtroendefulla relationer, möta varje elev utifrån sina förutsättningar och främja faktorer som underlättar inlärning. Vi vill eftersträva dialog och delaktighet i samtalen mellan elever, föräldrar och pedagoger för att gemensamt stödja eleverna i sitt skolarbete. I en miljö där lust och glädje råder stärks motivationen och måluppfyllelsen bland eleverna ökar.

atergivningsbild

Ett led i detta arbete är att använda ”Marte Meo” som är en videobaserad metod för att främja utvecklingsstödjande samspel. I Marte Meo metoden studerar man barn i samspel med vuxna (pedagoger i skolan) och kamrater för att få en uppfattning om barnens behov av stöd och ledning. Med hjälp av Marte Meo kan vi utveckla ett tydligt ledarskap i klassrummet, skapa en lugn lärandemiljö, uppfatta de enskilda barnens behov av stöd och ge dem en tydlig återkoppling i sitt arbete både vad gäller hur väl de lyckas med sina arbetsuppgifter som tydlig, konkret information om vad som förväntas av dem anpassat till barnens utvecklingsnivå. Detta arbetssätt stämmer väl med den senaste skolforskningen som framförallt pekar på betydelsen av tydligt, positivt ledarskap i klassrummet och tydlig återkoppling till eleverna. Man har funnit att dessa faktorer sänker stressnivån och uppmuntrar lusten till lärande.

Bilden visar en återgivning till pedagoger i det pågående projektet “Med gemensamma krafter” i samarbete med Lunds universitet.

marteo